Sign In Forgot Password

V'Shamru--Shabbat Music

Music by George Henschel
p. 85 Siddur Kol Haneshamah
 
V'shamru v'nei Yisraeil et ha'Shabbat
La'asot et ha'Shabbat l'dorotam b'reet olam (2x)
 
Beini u'vein b'nei Yisrael ot hee l'olam (2)
 
V'shamru v'nei Yisraeil et ha'Shabbat
La'asot et ha'Shabbat l'dorotam b'reet olam
 
Ki sheshet yamim asah Adonai,
Et ha'shamayim v'et ha'aretz
U'vayom hash'vi'i uvayom sah'vi'i
Shavat v'yinafash
 
V'shamru v'nei Yisraeil et ha'Shabbat
La'asot et ha'Shabbat l'dorotam b'reet olam
 

 

Sat, May 28 2022 27 Iyyar 5782