Sign In Forgot Password

Shema--Shabbat Music

Music Abbe Lyons
p. 65 Siddur Kol Haneshamah
 
1.  Shema, shema, shema, shema, shema, shema echad (repeat)
2.  Shema, shema, shema echad, shema, shema, Adonai echad (repeat)
3.  Shema Yisrael Adonai eloheinu Adonai echad (repeat)
 

 

Sun, March 26 2023 4 Nisan 5783