Sign In Forgot Password

Shamea Vatismach--Shabbat Music

Music Daphna Rosenberg, Nava Tehila, Jerusalem
Psalm 97 verse 8
p. 29 Siddur Kol Haneshamah
 
Shame'a vatismach, shame'a vatismach, tzion, tzion (2x)
V'tagelna b'not Yehudah (2x)
 

 

Sat, May 28 2022 27 Iyyar 5782