Sign In Forgot Password

Shalom Rav--Shabbat Music

Music by George Henschel
p. 105 Siddur Kol Haneshamah
 
Shalom rav al Yisraeil amcha
Tasim, tasim l'olam (2x)
 
Ki atah hu melech adon l'chol ha'shalom
Ki atah hu melech adon l'chol  l'chol ha'shalom
 
Shalom rav al Yisraeil amcha
Tasim, tasim l'olam (2x)
 
V'tov b'einecha l'vareich et amcha Yisraeil
B'chol eit u'v'chol sha'ah bish'lo'mecha
 
Shalom rav al Yisraeil amcha
Tasim, tasim l'olam (2x)
 

 

Sat, October 31 2020 13 Cheshvan 5781