Sign In Forgot Password

Shalom Aleichem--Shabbat-Music

Music by Daphna Rosenberg, Nava Tehila, Jerusalem
p. 13 Siddur Kol Haneshamah
 
Shalom aleychem malachey hasharet malachey elyon
mimelech malchey hamalachim hakadosh baruch hu.
 
Boachem leshalom alachey hashalom malachey elyon
mimelech malchey hamalachim hakadosh baruch hu.
 
Barechuni leshalom alachey hashalom malachey elyon
mimelech malchey hamalachim hakadosh baruch hu.
 
Tzetchem leshalom alachey hashalom malachey elyon
mimelech malchey hamalachim hakadosh baruch hu.
 
Shalom aleychem malachey hasharet malachey elyon
mimelech malchey hamalachim hakadosh baruch hu.
 

 

Sat, May 28 2022 27 Iyyar 5782