Sign In Forgot Password

L'cha Dodi--Shabbat Music

Music Yoel Sykes, Daphna Rosenberg, Ruth Gan Kagan, Lizzy Heydemann, Nava Tehila, Jerusalem
p. 41 Siddur Kol Haneshamah
 
Lechah dodi likrat kalah peney shabbat nekabelah (2x)
 
Sahmor vezachor bedibur echad
Hishmi'anu el hamyuchad
Adonai echad ushmo echad
Leshem ultiferet velit-hilah
 
Lechah dodi likrat kalah peney shabbat nekabelah (2x)
 
Likrat shabbat lechu venelcha
Ki hi mekor haberachah
Merosh mikedem nesuchah
Sof ma'aseh bemachashavah tehilah
 
Lechah dodi likrat kalah peney shabbat nekabelah (2x)
Bo'i veshalom ateret balah
Gam besimchah uvtzoholah
Toch emuney am segulah
Bo'i chalah bo'i chalah
 
Lechah dodi likrat kalah peney shabbat nekabelah (2x)
 

 

Sun, March 26 2023 4 Nisan 5783