Sign In Forgot Password

Hashkiveinu--Shabbat Music

Music by George Henschel
p. 81 Siddur Kol Haneshamah
 
Hashkivenu adonai eloheynu l'shalom, l'shalom, l'shalom, l'shalom
Veha'amidenu malkenu lechayim, lechayim, lechayim, lechayim (2x)
 
Ufros aleynu sukkat shlomecha (2x)
Baruch atah Adonai (2x)
 
Haporeis sukkat shalom aleynu, v'al kol amo Yisrael
V'al Yerushalyim, amen, amen, amen
 
Ufros aleynu sukkat shlomecha (2x)
Baruch atah Adonai (2x)
 
Haporeis sukkat shalom aleynu, v'al kol amo Yisrael
V'al Yerushalyim, amen, amen, amen
 
Amen, amen, amen.
 

 

 
Mon, October 18 2021 12 Cheshvan 5782