Sign In Forgot Password

Hashkiveinu--Shabbat Music

Music by George Henschel
p. 81 Siddur Kol Haneshamah
 
Hashkivenu adonai eloheynu l'shalom, l'shalom, l'shalom, l'shalom
Veha'amidenu malkenu lechayim, lechayim, lechayim, lechayim (2x)
 
Ufros aleynu sukkat shlomecha (2x)
Baruch atah Adonai (2x)
 
Haporeis sukkat shalom aleynu, v'al kol amo Yisrael
V'al Yerushalyim, amen, amen, amen
 
Ufros aleynu sukkat shlomecha (2x)
Baruch atah Adonai (2x)
 
Haporeis sukkat shalom aleynu, v'al kol amo Yisrael
V'al Yerushalyim, amen, amen, amen
 
Amen, amen, amen.
 

 

 
Sun, March 26 2023 4 Nisan 5783